Chemnitz/Harthau - Hora Svatého - Talsperre Preßnitz - Karlovy Vary - Klingenthal - Talsperrenblick Eibenstock - Chemnitz/Harthau