7. 5. 2011 - Praha - Chomutov - Bozi Dar - Nemecko - Melnik