(1998/06) Grado - Vittorio Veneto - Val Zoldana - Fla.Staulanza - Pso.di Giau - Cortina