Chemnitz - Chomutov - Karlovy Vary - Klingenthal - Talsperrenblick - Chemnitz